Verhuurvoorwaarden

ARTIKEL 1

Huurprijs           

De huurprijs van de tuk-tuk met toebehoren  wordt berekend volgens de geldende tarieven van Go Tuk bij het aangaan van de huurovereenkomst.

De huurder is de huurprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen. Voorts is de huurder gehouden tot schoonmaakkosten indien dat naar oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.

 

ARTIKEL 2

Gebruik & teruggave

 1. De huurder wordt geacht het voertuig in onbeschadigde, goede staat en schoon af te leveren. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken, in overeenstemming met alle wettelijke regelingen en bepalingen.
 2. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde op enigerlei wijze door derden te doen gebruiken, ook niet wanneer zodanig gebruik plaats vindt onder directe verantwoordelijkheid en toezicht van huurder. Slechts de huurder zal het voertuig besturen. tenzij schriftelijk overeengekomen.
 3. Huurder is verplicht om het gehuurde voor het einde van de overeengekomen huurtermijn af te leveren – tenzij anders overeengekomen – op de locatie waar het gehuurde is opgehaald en in dezelfde staat waarin het gehuurde is ontvangen. Bij overschrijving van de afgesproken huurtermijn is de huurder voor iedere dag c.q. gedeelte daarvan die de overschrijving voortduurt aan verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het geldend huurtarief onverminderd de vergoedingen van schade – waaronder de bedrijfsschade – van verhuurder als gevolg van de te late teruggave van het gehuurde.
 4. Indien huurder het voertuig retourneert voor de overeengekomen uiterste termijn ontvangt huurder geen restitutie van Go Tuk voor de niet gebruikte uren waarop het voertuig beschikbaar is gesteld. De volledige huursom blijft te allen tijde van kracht.
 5. Het doorverhuren van het gehuurde is niet toegestaan, tenzij schriftelijk overeengekomen.
 6. Voor aanvang van de huurperiode dient het huurcontract te worden ingevuld en ondertekend door de huurder.

 

ARTIKEL 3

Aansprakelijkheid huurder

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde ontstaan tussen het tijdstip waarop de huur is aangevangen, en het tijdstip waarop het gehuurde is geretourneerd. De tuk-tuk wordt als geretourneerd beschouwd zodra de sleutel fysiek is overhandigt aan de verhuurder en verhuurder weer over de tuk-tuk kan beschikken. Bovenstaande aansprakelijkheid geldt tenzij zodanige schade wordt gedekt door de verhuurder in eigen beheergevoerde casco verzekering-voorziening, welke per geval beoordeeld of in hoeverre dekking voor de schade wordt verleend, e.e.a. ter beoordeling van de verhuurder, dan wel een gespecialiseerde externe onderneming. Deze bepaling is overeenkomstig de toepassing bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde. Voorts is huurder aansprakelijk voor alle kosten – direct of indirect – die het gevolg zijn van verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van het gehuurde alsmede overtredingen van de  Wegenverkeerswet 1994 en andere overtredingen welke wettelijk zijn vastgelegd.
 2. De huurder is verplicht, ter voorkoming van schade en diefstal de tuk-tuk binnen gezichtsveld te parkeren.
 3. Boetes voortvloeiend uit verkeersovertredingen tijdens de huurperiode worden nadien verhaald op de bestuurder (huurder) van de tuk-tuk.
 4. De huurder danwel bestuurder is verplicht bij het parkeren de sleutel uit het contactslot te halen, toebehoren die niet onlosmakelijk met de voertuigen verbonden zijn met zich mee te nemen.
 5. De huurder verklaart door ondertekening in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en deugdelijke WA verzekering. Huurder aanvaard alle gevolgen als schade en boetes voor eigen rekening indien aan bovenstaande niet is voldaan. Huurder vrijwaart verhuurder volledig van de lijden schade te gevolge het niet voldoen van bovenstaande.
 6. Huurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs (B) en de minimum leeftijd van 24 jaren te hebben bereikt.

 

ARTIKEL 4

Reparaties & schade

Alle reparaties aan het gehuurde zijn voor rekening van huurder, tenzij het gevolg is van normale slijtage. Het is de huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van verhuurder reparaties aan het gehuurde te (doen) verrichten.

Bij het zelf rijden geldt altijd een eigen risico van € 750,00 per schadegeval zowel voor WA- als voor cascoschade.

 

ARTIKEL 5

Overige voorwaarden

 1. Go Tuk is in geval van misbruik, dan wel vermeend misbruik te allen tijde gerechtigd de verhuurde goederen in te nemen, waarbij Go Tuk geen restitutie van de huursom dient te voldoen aan huurder.
 2. De tuk-tuk is een voertuig. Gebruik deze derhalve ook conform de wettelijke regels en richtlijnen die gelden voor dit voertuig.
 3. Conform art. 5 sub B dienen de wettelijke regels en richtlijnen ten aanzien van het gebruik van deze voertuigen te allen tijde te worden gerespecteerd. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of drugs, dan wel medicatie die de rijvaardigheid beïnvloed zijn ten strengste verboden.
 4. Huurder ontvangt het gehuurde voertuig met een volle accu van verhuurder. Voor het gehuurde voertuig worden geen kosten per kilometer in rekening gebracht door verhuurder.

 

ARTIKEL 6

Boekingen & annuleringen

De boeking is definitief na schriftelijk bevestiging van de huurder en acceptatie van onze algemeen voorwaarden doormiddel van ondertekening van offerte. Indien vooraf geboekt en niet ter plaatse gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het voertuig is 75% van de huurprijs verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het voertuig of op de dag zelf is 100% van de huurprijs verschuldigd.

Verklaart door ondertekening van offerte akkoord te gaan met:

* De hem/haar uitgereikte huurvoorwaarden van Go Tuk;

* Alle mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van het personeel en deze

direct op te volgen;

* Het vertonen van zodanig gedrag dat orde, veiligheid en sportiviteit worden

bevorderd.

GEGEVENS VERHUURDER

Go Tuk

Vinkenstraat 54e

1506 CN  Zaandam

Telefoon 06 42 990 992            

www.gotuk.nl